#UNGKUNST

Er et forskningsprosjekt med mål å bidra til innovasjon ved å prøve ut nye måter for samarbeid mellom DKS og utdanningssektoren. Fokuset er å utforske og videreutvikle modeller for medvirkning som involverer kunstnere, lærere, rektorer og skoleeiere.

#UNGKUNST VIL:

  • Modeller for organisering av DKS i samarbeid med skolen og utvikle modeller som vektlegger elevmedvirkning i kunstprosesser over tid, og hensiktsmessige samarbeidsstrategier mellom kunstnerne, lærere, skoleledere, skoleeiere og kunstinstitusjoner.

  • Undersøke hvordan barn og unge opplever å delta i skapende og kunstneriske prosesser, hva som kan kjennetegnes som kvalitet i slike prosesser og om de styrker elevens framtidskompetanse.

#BAKGRUNN

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning for å bringe profesjonelle kunst og kulturopplevelser til alle elever grunnskole og videregående skolen, og omfatter nesten 1/5 del av den norske befolkning. Forskning på ordningen viser at lærere og elever mangler delaktighet i skapende arbeid og prosesser sammen med kunstnerne som kommer til skolene (Borgen & Brandt 2006, Bamford 2012, Breivik & Christophersen 2013, Collard 2014 mfl.). Dette bekreftes av erfaringer og evalueringer i Møre og Romsdal Fylkeskommune. Potensialet i ordningen er ikke godt nok utnyttet og forankret i skolen.

Innovasjonen søker å fornye DKS gjennom å utvikle nye modeller for kunstprosesser med barn og unge. FOU-aktiviteten er nødvendig for å relatere forskningsprosjektet til kontekstuelle studier av lignende praksiser nasjonalt og internasjonalt, og sikre en systematisk utprøving av ulike medvirkningsstrategier. Høgskolen i Volda har gjennom Seanse - senter for kunstproduksjon bidratt til å starte og utvikle et verdensomspennende nettverk nettopp på dette området, noe vi vil dra veksler på i arbeidet. #UngKunst vil inneholde utprøving av kunstprogram i teater og film på tre ulike klassetrinn. Disse vil bli gjennomført to ganger med videreutvikling av modellene mellom de to feltarbeidene, i samarbeid mellom kunstnere, lærere, forskere og i refleksjon seminar og møter med referansegruppe og styringsgruppe. Forskningsprosjektet vil bidra til ny kunnskap om modeller for kunstpraksis i norsk skole, hvilke medvirkningsstrategier som fungerer godt, hva slags rollekompetanse eller forståelse som kreves hos de medvirkende kunstnere/kunstnerlærer og lærere, og hvilken betydning deltakelsen i kunstprosesser har for de barn og unge som deltar. Prosjektet vil videre undersøke hvilke framtidsferdigheter som fremmes av kunstbaserte aktiviteter i skolen. #UngKunst forventes å gi konkrete innspill til endring og re-vitalisering av DKS i Møre og Romsdal og potensielt hele resten av landet.

#VIRKNING

DKS har sendt kunstnere til skolene i 18 år, oftest i form av korte møter med profesjonelle kunstopplevelser. #UngKunst vil bidra til å fornye DKS som ordning gjennom nye former for elevmedvirkning i kunstprosesser over tid, sammen med kunstnere. Forskningsprosjektet vil gi erfaring med modeller, innsikt i hva som kjennetegner kunstprosesser, og om elevenes kreativitet, kunstneriske ferdigheter og fremtidskompetanse utvikles. Dette vil bidra til å styrke ordningens mål om at kunsten skal forankres bedre i skolens planer og virksomhet.

I tilknytning til Fagfornyelsen (St.meld 28 2015-16) gjennomføres revisjon av fagplaner i alle fag i grunnskolen og videregående opplæring. Målet er barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative, mer fokus på de praktisk-estetiske fagene, tid til dybdelæring, og bedre sammenheng mellom fagene. Funnene fra #UngKunst forventes å bidra til å styrke skolens mål for Fagfornyelsen i forhold de kunstfaglige og framtidsrettede målene.

#PROSJEKTDELTAKERE

Marit Ulvund

#Marit Ulvund

Førsteamunenis & Senterleder - Seanse/Høgskulen i Volda

Cecilie Haagensen

#Cecilie Haagensen

Førsteamanuensis- NTNU, Trondheim, Norge

Sandra Gattenhof

#Sandra Gattenhof

Professor - Queensland University of Technology, Australia

Anne Bamford

#Anne Bamford

Professor/Director - Education, Art and Skills, City of London, Storbritannia

Pat Thomson

#Pat Thomson

Professor - Nottingham University,
Nottingham, Storbritannia

jean taylor youngart

#Jean Taylor

Teaching Artist - ITAC/Lincoln Center Education, New York, USA

Eric Booth

#Eric Booth

Skuespiller/Teaching Artist - ITAC/Everyworks of Art, New York, USA

Artists, alongside scientists and entrepreneurs, are role models for innovation in our societies. Not surprisingly, arts education is commonly said to be a means of developing skills considered as critical for innovation: critical and creative thinking, motivation, self-confidence, and ability to communicate and cooperate effectively, but also skills in non-arts academic subjects such as mathematics, science, reading and writing.

Winner & Vincent- Lancrin, 2013

Art for Art's Sake: The Impact of Arts Education

#KUNSTPROGRAM

#HISTORISK

Hvordan kan historier avleires fra arvede klær, og hvordan kan disse fortellingene formidles til dagens unge publikum? Bevegelsen er stikkord for Seanse-oppholdet 2023. Bevegelse i klærne, i tekstilene, kroppene, og bevegelse i tid. Bølgende frem og tilbake mellom fortid, nåtid og fremtid, vil jeg undersøke hvordan historien om klærne som vandrer fra en menneskekropp i en tid til en annen kan uttrykkes gjennom koreografi, dans, bevegelse, ordløst kanskje, eller fulgt av ordlyd, talende soundscape.

Historisk Seanse UNGKUNST

#MIN NATUR

“Min Natur” er et kunstprogram som over lengre tid tar for seg å bruke digitale hjelpemiddel til å ta stemningsfulle og gode bilde av arter i naturen, lære om artene og rollen de har i økosystemet, skape en dokumentarisk bildefortelling. Elevene skal også presentere sine bilder og vurdere og gi tilbakemeldingar på andre sine bilder. Vi mener prosjektet er relevant både mot naturfaget, norskfaget og kunst og håndverk, samt generelle deler i læreplanen.

Min Natur Seanse #Ungkunst

#PARTNERE

Hivolda
Den kulturelle skolesekken
Norsk Kulturskoleråd
NTNU LOGO
QUT Logo

Møre og Romsdal

KRSUND Kommune

Fagerlia

Volda Kommune