#UngKunst

Er et forskningsprosjekt med mål å bidra til innovasjon ved å prøve ut nye måter for samarbeid mellom DKS og utdanningssektoren. Fokuset er å utforske og videreutvikle modeller for medvirkning som involverer kunstnere, lærere, rektorer og skoleeiere.

#UNGKUNST vil:
  • Modeller for organisering av DKS i samarbeid med skolen og utvikle modeller som vektlegger elevmedvirkning i kunstprosesser over tid, og hensiktsmessige samarbeidsstrategier mellom kunstnerne, lærere, skoleledere, skoleeiere og kunstinstitusjoner.

  • Undersøke hvordan barn og unge opplever å delta i skapende og kunstneriske prosesser, hva som kan kjennetegnes som kvalitet i slike
    prosesser og om de styrker elevens framtidskompetanse.

Ungkunst

BAKGRUNN

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning for å bringe
profesjonelle kunst og kulturopplevelser til alle elever grunnskole og
videregående skolen, og omfatter nesten 1/5 del av den norske befolkning.
Forskning på ordningen viser at lærere og elever mangler delaktighet i
skapende arbeid og prosesser sammen med kunstnerne som kommer til
skolene (Borgen & Brandt 2006, Bamford 2012, Breivik & Christophersen
2013, Collard 2014 mfl.). Dette bekreftes av erfaringer og evalueringer i
Møre og Romsdal Fylkeskommune. Potensialet i ordningen er ikke godt nok
utnyttet og forankret i skolen.

Innovasjonen søker å fornye DKS gjennom å utvikle nye modeller for
kunstprosesser med barn og unge. FOU-aktiviteten er nødvendig for å
relatere forskningsprosjektet til kontekstuelle studier av lignende praksiser
nasjonalt og internasjonalt, og sikre en systematisk utprøving av ulike
medvirkningsstrategier. Høgskolen i Volda har gjennom Seanse - senter
for kunstproduksjon bidratt til å starte og utvikle et verdensomspennende
nettverk nettopp på dette området, noe vi vil dra veksler på i arbeidet.
#UngKunst vil inneholde utprøving av kunstprogram i teater og film på tre
ulike klassetrinn. Disse vil bli gjennomført to ganger med videreutvikling
av modellene mellom de to feltarbeidene, i samarbeid mellom kunstnere,
lærere, forskere og i refleksjonseminar og møter med referansegruppe
og styringsgruppe. Forskningsprosjektet vil bidra til ny kunnskap om
modeller for kunstpraksis i norsk skole, hvilke medvirkningsstrategier som
fungerer godt, hva slags rollekompetanse eller forståelse som kreves hos
de medvirkende kunstnere/kunstnerlærer og lærere, og hvilken betydning
deltakelsen i kunstprosesser har for de barn og unge som deltar. Prosjektet
vil videre undersøke hvilke framtidsferdigheter som fremmes av kunstbaserte
aktiviteter i skolen. #UngKunst forventes å gi konkrete innspill til endring og
re-vitalisering av DKS i Møre og Romsdal og potensielt hele resten av landet.

VIRKNING

DKS har sendt kunstnere til skolene i 18 år, oftest i form av korte møter med
profesjonelle kunstopplevelser. #UngKunst vil bidra til å fornye DKS som
ordning gjennom nye former for elevmedvirkning i kunstprosesser over tid,
sammen med kunstnere. Forskningsprosjektet vil gi erfaring med modeller,
innsikt i hva som kjennetegner kunstprosesser, og om elevenes kreativitet, kunstneriske ferdigheter og fremtidskompetanse utvikles. Dette vil bidra til å
styrke ordningens mål om at kunsten skal forankres bedre i skolens planer
og virksomhet.

I tilknytning til Fagfornyelsen (St.meld 28 2015-16) gjennomføres revisjon av fagplaner i alle fag i grunnskolen og videregående opplæring. Målet er barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative, mer fokus på de praktisk-estetiske fagene, tid til dybdelæring, og bedre sammenheng mellom fagene. Funnene fra #UngKunst forventes å bidra til å styrke skolens mål for Fagfornyelsen i forhold de kunstfaglige og framtidsrettede målene.

PROSJEKTDELTAKERE

Marit Ulvund
Marit Ulvund - Førsteamunenis & Senterleder - Seanse/Høgskulen i Volda
Cecilie Haagensen
Cecilie Haagensen - Førsteamanuensis- NTNU, Trondheim, Norge
Sandra Gattenhof
Sandra Gattenhof - Professor - Queensland University of Technology, Australia
Anne Bamford
Anne Bamford - Professor/Director - Education,
Art and Skills, City of London,
Storbritannia
Pat Thomson
Pat Thomson - Professor - Nottingham University,
Nottingham, Storbritannia
jean taylor youngart
Jean Taylor - Teaching Artist - ITAC/Lincoln Center Education, New York, USA
Eric Booth
Eric Booth - Skuespiller/Teaching Artist - ITAC/Everyworks of Art, New York, USA

PARTNERE

Hivolda
Den kulturelle skolesekken
Norsk Kulturskoleråd
NTNU -
Queensland University of Technology -
Møre og Romsdal Fylkeskommune -
Kristiansund Kommune -
Volda Kommune -
Fagerlia videregående skole -

Artists, alongside scientists and entrepreneurs, are role models for innovation in our societies. Not surprisingly, arts education is commonly said to be a means of developing skills considered as critical for innovation: critical and creative thinking, motivation, self-confidence, and ability to communicate and cooperate effectively, but also skills in non-arts academic subjects such as mathematics, science, reading and writing

Winner & Vincent- Lancrin, 2013

Art for Art's Sake: The Impact of Arts Education

KUNSTPROGRAM

HISTORISK

Hvordan kan historier avleires fra arvede klær, og hvordan kan disse fortellingene formidles til dagens unge publikum? Bevegelsen er stikkord for Seanse-oppholdet 2023. Bevegelse i klærne, i tekstilene, kroppene, og bevegelse i tid. Bølgende frem og tilbake mellom fortid, nåtid og fremtid, vil jeg undersøke hvordan historien om klærne som vandrer fra en menneskekropp i en tid til en annen kan uttrykkes gjennom koreografi, dans, bevegelse, ordløst kanskje, eller fulgt av ordlyd, talende soundscape.

Historisk Seanse UNGKUNST