Verksted

Nasjonal satsing: INK 2013

01-01-2013
/
Volda, Oslo, hele Norge
Seanse ledet nasjonal satsing for å bedre kunst for barn og unge med spesielle behov.

SEANSE – senter for kunstproduksjon sammen med administrasjonen til Den kulturelle skolesekken ledet den kulturelle skolesekkens prosjekt for å bedre kunst for barn og unge med spesielle behov – INK 2013. SEANSE ytet her faglig bistand til prosjektene i INK 2013 og er med på samarbeidet med skolene og institusjonene som blir involvert.

For å bedre lykkes med målsettingen om at også barn og unge med funksjonshemminger skal kunne lage kunst- og kulturuttrykk selv og få kvalitativt gode kunstopplevelser må det forskes på hvordan man nå denne gruppen bedre og det utviklingen av nye tilnærminger må tilrettelegges.

Det overordnede målet med dette prosjektet er at å øke tilgangen på kunst og kultur for barn og unge med spesielle behov. Man kan gjerne lage et kulturelt uttrykk som favner alle elevene, også de uten funksjonshemminger, men man må ta utgangspunkt i at elever med spesielle sansemessige eller kognitive utfordringer også skal ha glede av forestillingen. Da kan det for eksempel være en idé å oppheve det klare skillet mellom scene og sal, og skape uttrykk som appellerer til flere sanser. Det er også viktig å undersøke hvilken rolle lærerne kan ha i produksjonene. Barn og unge med spesielle behov trenger ofte støtte av fagpersoner og voksne for å delta.

Det er i dag et stort antall elever som får spesialpedagogisk undervisning utenfor den ordinære undervisningen. Over 5000 elever deltar i egne segregerte tilbud på utsiden av den vanlige skolen, 8,6 prosent av norske elever får spesialundervisning i tillegg til å gå i vanlig klasse, og 52 952 elever mottar spesialundervisning etter enkeltvedtak. Denne gruppen er mangfoldig og rommer elever med svært ulikt funksjonsnivå.

SEANSE er svært fornøyde med å kunne bidra til dette viktige og spennende prosjektet. I august 2013 blir det innledende kunstneropphold i Volda, hvor prosjektene får tett oppfølging av relevant fagpersonale, utveksle erfaringer med andre kunstnere, samt tilrettelegging til intenst og produktivt arbeid.

HAGEN

En kunstig hage med elementer laget av barn og deres voksne som installasjon og verksted. Anette Marandon og André Steenbuch Marandon vil gro frem kunstige hager til å dekke kjedelige områder av asfalt og betong. Gjennom å gi barna mulighet til å forandre sine omgivelser ønsker de bringe frem nye arenaer for kreativitet og utfoldelse, både i prosess og produkt.

Barn med spesielle behov vil slik få mulighet til å skape. Ønsket er at de vil oppleve glede og stolthet i å skape noe eget og sette det sammen til noe større som vil være synlig for mange andre. Sansbare elementer som byggematerialer, farger og lyder vil utvikles spesielt for barna i samarbeid med skolen og lærere. Kunstpilotene vil slik møte barna der de er, se verden fra deres synsvinkel og jobbe med kommunikasjon på en ny og givende måte.


FJÆRLETT

Farger og musikk blir levende i barna når de skaper visuell kunst i dette musikkverkstedet. Har lyden en farge? Barna maler, lytter til musikk og sanser i Anita Jakobsens videreutvikling av kunstproduksjonen Fjærlett. Prosjektet består av to deler: En sansedel og en maledel der Anita leder barna inn i et modus der de kan være mer tilstede i seg selv.

Farger settes i nær sammenheng med musikken gjennom at barna får sanse at en viss farge hører til en viss type musikk. Penselen blir deres instrument. På denne måten hentes kreativiteten frem gjennom kommunikasjonen som skapes mellom det auditive og visuelle. Anita vil jobbe med profesjonelle musikere for å sikre god kunstnerisk kvalitet. Hun vil nå utforske de individuelle forskjellene mellom barn med spesielle behov og finne ulike måter gi dem gode opplevelser som sitter igjen i både kropp og sjel.

EN STEIN ER EN BIT AV JORDKLODEN

Har en stein som er millioner eller milliarder år gammel en magisk kraft?
Hvordan føles det å holde noe så gammelt i hånden? Ann Marit Sæther og Solveig Nygaard fra Cirka Teater har et verksted der barn møter steiner som kan være levende og kanskje har historier å fortelle. Et slikt verksted gir rom for at barn med spesielle behov kan bruke tid til å utforske en bit av verden ved å bruke flere sanser i møte med enkle, repetive oppgaver.

Gjennom skyggeteater blir historier fra barna fremført, noe som gjør barna til skapende deltakere der de kjenner tilhørighet til egne prosjekt. Eksperimentering og assosiasjonsleker med de mange ulike steinene søker å hente frem mestringsfølelse hos barna som vil utfordres på eget nivå. Cirka Teater vil bringe frem det gjemte urmennesket i oss ved å leke, lage og bygge med stein, og gjennom noe så enkelt som en stein bringe barna fra her-og-nå rommet til fantasirommet.

DUEN

Barn omringes av middelalderen i et rom der sansene stimuleres på mange forskjellige måter
Musikktablået Duen er en sanselig opplevelse med sang, musikk og bilder fra bibelhistorien om skapelsen av livet og verden. Innholdet er hentet fra høymiddelalderen med sanger og bilder fra gamle manuskripter og tegninger fra kortaket i Ål stavkirke.

Ylva Sjaastad, Cathrine Bothner og Gro Siri Ognøy Johansen fra Modus Ensemble jobber nå med å gjøre forestillingen mer fleksibel gjennom variasjon og improvisasjon både visuelt og auditivt. De forenkler historien, tilpasser stemmene og skaper et justerbart nivå av aktivitet og ro rundt barna.

PERSPEKTIV

En danseforestilling om en gutt som ikke finner sin plass i hverdagen med en ung mann med diagnosen asberger i hovedrollen
I samarbeid med Dissimilis kultur- og kompetansesenter utvikler Silje Michaela Kvalheim en danseforestilling om det å være annerledes. Hun samarbeider med Stian Mørch, en ung mann med diagnosen Asberger som har evnen til å uttrykke seg elegant gjennom dans.

Med forestillingen Perspektiv vil Silje sette til side sosiale skiller mellom Stian og de unge tilskuerne ved å invitere dem inn i hans verden. Hun baserer forestillingen på Stians yndlingsbok og tar tak i viktige tema derfra som en inngang til både det gode og dystre i hans liv.

ET BLIKK PÅ HVERANDRE

Hvem er jeg og hvem er du? Barn vil portrettere andres identitet
Hvilke deler av oss definerer oss som et unikt menneske? Er det smilet, genseren, latteren eller rullestolen? I dette portrettverkstedet om identitet vil Thomas Winje Øijord og Gisle Haaland gi barn med spesielle behov muligheten til å oppdage hverandre som hele mennesker.

Portretter tatt av deltakerne på kunstverkstedet vil bli presentert for de andre elevene etter å ha blitt bearbeidet av Thomas og Gisle. De håper at det som produseres blir en måte for barna å fortelle noe om seg selv som de tidligere ikke har hatt muligheten til å uttrykke. Dette prosjektet vil også enkelt kunne tilpasses den enkelte skole og elev. Lærerne som jobber tett med elevene til vanlig vil bli grundig instruert og vil hjelpe barna gjennom den kunstneriske prosessen. Ved å fjerne tekst og tale gjøres prosjektet mindre komplisert og dermed mindre skummelt, noe som kan åpne for at elevene våger å vise mer av seg selv.

Inni mitt hode


Filmportretter i en dokumentarserie for NRK med historier fra unge mennesker som er litt annerledes enn andre

Dette prosjektet skal bli en kunstnerisk dokumentarserie for NRK Super. Serien vil gjengi fiksjonsfortellinger om annerledeshet og den sårbarheten dette medfører. Ida Bruusgard fra Medieoperatørene, Maria Lloyd og Arthur Johansen ønsker å hente historier fra unge mennesker som er litt på utsiden av samfunnet.

Sammen med de unge vil de produsere filmportretter med elementer av animasjon, dokumentar og fiksjon. I iscenesettelsen av deres virkelighet vil alle drømmer og ønsker tas på alvor. De vil jobbe med målgruppen mer enn for målgruppen og ser på det som viktig at prosessen i seg selv skal være morsom og givende for deltakerne.

UtoSafari


Forestilling og verksted barn får oppleve mulighetene i bevegelse på en fantasifull og spennende måte

Dette prosjektet baserer seg på fysiske møter med barn med spesielle behov. Gruppen Landing med Ina Coll Kjølmoen og Venke Marie Sortland vil skape et rom for lekende utforskning av kropp og relasjoner mellom seg selv og andre. I en veksling mellom forestilling og verksted vil barna ha mulighet til å være både publikum og utøver. Dette vil skje utenfor barnas normale omgivelser og være en estetisk opplevelse som kan inspirere barna til bevegelse.

Dette prosjektet baserer seg på fysiske møter med barn med spesielle behov. Gruppen Landing med Ina Coll Kjølmoen og Venke Marie Sortland vil skape et rom for lekende utforskning av kropp og relasjoner mellom seg selv og andre. I en veksling mellom forestilling og verksted vil barna ha mulighet til å være både publikum og utøver. Dette vil skje utenfor barnas normale omgivelser og være en estetisk opplevelse som kan inspirere barna til bevegelse. Prosjektet vil legge til rette for utprøvning av egne grenser og muligheter, noe som kan gi barn med blant annet motoriske vanskeligheter en større trygghet. Vi har alle en kropp som vi erfarer med og med dette som grunnlag vil de skape et rom som er så fleksibelt at alle får en god opplevelse av bevegelse.