Author Archives: Rita Slotterøy

MI OG DI FORTELJING – eit kunstprogram

Are Pilskog i Blåst Film har i samarbeid med aktivitetsleiar David Merheb ved Volda mottak for einslege mindreårige flyktningar gjennomført ein dokumentarfilmverkstad der ei gruppe ungdomar fekk skape eigne filmar.

Våren 2017 fekk  prosjektet Mi og di forteljing tildelt 130 000 kroner frå Vestnorsk Filmsenter for å utvikle og gjennomføre ein dokumentarfilmverkstad med filmskapar Are Pilskog i samarbeid med Seanse – senter for kunstproduksjon.

Målet med prosjektet har vore å styrke deltakarane sin refleksjon omkring eigen identitet, ved å utvikle og formgje eigne forteljingar i dokumentarfilmsjangeren og gjennom å oppleve og vurdere andre sine filmar. I verkstaden har ungdomane fått ei innføring i å skape dokumentarfilm, der mange konkrete øvingar har gitt dei ei god innsikt i filmfaget.

Stillbilete frå ein av filmane i prosjektet.

I den kreative dokumentarfilm-tradisjonen har filmen ei klar stemme og er ofte ei personleg, subjektiv framstilling av røyndomen. Dokumentarfilmen gir eit innblikk i korleis filmskaparen oppfattar verda, og ved hjelp av dei ulike filmverktøya kan filmskaparen gi sjåaren moglegheit til å vere med på si reise. Prosjektet har satt søkjelys på at det bak kvar ein film er ein skapar som ikkje nødvendigvis har den eine rette tolkinga av røyndomen, og at ein til og med gjennom ein film kan manipulere røyndomen. At ein kan utelukke delar av sanninga eller manipulere sanninga. Det er ei misforståing at dokumentarfilmen skal vere objektiv og nøytral. Korleis ein filmar er viktigare enn kva ein filmar. Ei slik tilnærming vil vere med å gjere ungdomane trygge på at dei sjølve har ei stemme og eit syn som tel, samstundes som det skal skape gjensidig respekt for at andre kan ha andre syn og andre kreative tilnærmingar. Det har vore sentralt i  dette kunstprogrammet å legge til rette for at deltakarane er aktive og skapande, med støtte og rettleiing av ein profesjonell og prislønt filmskapar.

Barn og unge i dag nyttar ofte Google eller You-tube når dei skal hente informasjon eller bli underhaldt. Kva som er sanning og kva som er «fake news» kan vere vanskeleg å skilje mellom.  Å lære å vere kritisk til innhald i film er viktigare enn nokon gong i ei verd der alle deler alt på nettet. Prosjektet tok sikte på å utvikle viktige kunnskapar til å kunne vere kritiske til det ein møter og ser på skjermen.

Prosjektet hadde oppstart i midten av april, der alle deltakarane fekk sponsa festivalpass frå DOKFILM, ein årleg dokumentarfilmfestival i Volda, noko som gav fri tilgang til alle filmane som blei vist under festivalen. Are Pilskog valgte også ut eit par filmar som alle såg saman. Gjennom prosessen med å skape dokumentarfilm, har ungdomane fått reflektere over eigen bakgrunn og eigne tankar om framtida.

Torsdag 15. juni hadde prosjektet offisiell avslutning og feiring, med visning av dei ferdige filmane i det store auditoriet i gamle Kaarstad. Nokon av deltakarane hadde valt å fokusere på den lange ventetida på mottaket, medan andre laga film om mobbing og sakn. Eit par av ungdomane, som hadde hatt det ganske tungt i perioden før dokumentarfilmverkstaden, laga fleire filmar om pågangsmot og det å ikkje gi seg, der bodskapen var at alle har ei meining og at det alltid fins håp. Filmane vart skapt med enkel programvare på iPad, der ein både filma, redigerte, la til musikk og ulike filter direkte på iPaden. Alle deltakarane fekk tilgang til kvar sin iPad, som dei kunne nytte døgnet rundt i heile perioden dei deltok i kunstprogrammet. I ettertid ser vi at dette var eit viktig grep i forhold til kreativitet og skaparglede. Mange av deltakarane tok med seg iPadane og filma på turar i fjellet og ellers i naturen, medan andre filma om natta. På eige initiativ lasta fleire av deltakarane opp sine filmar på Vimeo og You Tube.

Dokumentarfilm kan vere ein god reiskap som vil kunne gje asylsøkjarar og menneskje på flukt ei stemme og ein måte å uttrykje seg på i ein ellers vanskeleg og kanskje umenneskjeleg situasjon. Erfaringane ifrå dette kunstprogrammet har vore mange, og både filmskapar, aktivitetsleiar og prosjektleiar er positive over resultata og engasjementet hos deltakarane.

 

Prosjektleiar og kontaktperson hos Seanse – senter for kunstproduksjon for dette prosjektet har vore Rita Slotterøy.

Kunsten å berøre – The Art of Touch

Tverrfaglig verksted for profesjonelle kunstnere innen alle kunstsjangere, 25. – 27. april 2017, på Sentralen i Oslo

“Touch is not just a private act. It is a fundamental medium for the expression, experience and contestation of social values and hierarchies. The culture of touch involves all of culture. We learn what to touch, how to touch, and what significance to give different kind of touch” – Constance Classen

I løpet av dagene 25.-27. april 2017 tilbyr Seanse – senter for kunstproduksjon en 3 dagers Masterclass, KUNSTEN Å BERØRE / THE ART OF TOUCH.

Deltagerne får gjennom kunstneriske presentasjoner og verksted innsikt og erfaring med fem kunstneres arbeidsmåter og praksis knyttet til tematikken berøring: Marianne Skjeldal (dans og massage), Jon Halvor Bjørnseth (musikk), Bonnie Kemske (visuell kunst/objekt) , Sirin Eide (film) og Teatro de los Sentidos (teater).

Vi spør: Kan forskjellige kunstsjangere inspirere til og skape forståelse rundt berøring og hvordan dette kan anvendes i møte med barn, unge og andres egne estetiske uttrykk?

Berøring kan omtales som et rent fysisk kroppslig fenomen eller i overført betydning vise til følelser og grader av emosjonell berøring på et medmenneskelig plan. Begge deler er grunnleggende i alt kunstnerisk arbeid, og innen alle sjangere. Berøring innebærer helt konkret å ta på andre mennesker og være i kontakt med omgivelsene. Kroppen utforsker og tilnærmer seg rom, steder, materialer og alt det som både er naturgitt og kultivert av mennesker. Dette er igjen nært knyttet til ulike kulturers skikker og tradisjoner, sosiale bakgrunn, kjønn, seksualitet og alder m.m. Skapes det kunst som sier noe om hvordan, når og hva vi berører? Har dette etiske utfordringer?

Hvordan blir praksis om berøring og det taktile kommunisert i de forskjellige kunstartene? Eksisterer det teknikk eller metode om berøring og om hva som kan være mulig å få til med «kroppslig manipulasjon» eller annet som innebærer fysisk kontakt med andre, materialer, rom og sted?

Kan affekt og virkning av berøring måles eller vurderes, gis en verdi i kunstskaping?

Disse og andre spørsmål blir stilt de fem masterklasseholderne som gir sin respons og «svar» gjennom sine klasser og i møte med de deltagende.

Siste dag vil alle kunne reflektere gjennom en lengre, kunstnerstyrt samtale over disse og andre relevante spørsmål knyttet til erfaringer gjort i løpet av den tre dager lange masterklassen.

Workshopen vil bli holdt på engelsk, den vil være tverrfaglig og tematisere og behandle begrepet «berøring» i ulike kunstfelt. Fem anerkjente norske og internasjonale kunstnere vil gi teoretisk og praktisk innblikk i temaet berøring ut fra eget kunstneriske ståsted. Kunstnere og profesjonelle inviteres til praktiske økter og utforskning i de enkelte Masterklassene.  Mer informasjon kommer angående påmelding og program.

 Seanse – senter for kunstproduksjon ønsker velkommen til en engasjerende workshop!

For påmelding gå til: PÅMELDINGSSKJEMA

 

KUNSTEN Å BERØRE/THE ART OF TOUCH – PROGRAM

Tuesday April 25th
Kl. 09.00 – 09.25 Welcome from Seanse!
Kl.09.25 – 09.45 The ART of Touch  – Karstein Solli
Kl.09.45 – 10.00 Short break
Kl.10.00 – 12.00 Masterclass Jon Halvor Bjørnset
Kl.12.00 – 13.00 Lunch
Kl.13.00 – 15.00 Masterclass Sirin Eide
Kl.15.00 – 15.15 Short break
Kl.15.15 – 16.00 Closing remarks by the artists with coffee/tee
Kl.18.30 – 19.15 Artistic  Presentation Jon Halvor Bjørnset
Kl.19.15 – 20.00 Artistic Presentation Sirin Eide
Kl.20.15 Dinner (at own cost)
Wednesday April 26th
Kl.09.00 – 09.45 Artistic Presentation Bonnie Kemske
Kl.09.45 – 10.00 Short break
Kl.10.00 – 12.00 Masterclass Bonnie Kemske
Kl.12.00 – 13.00 Lunch
Kl.13.00 – 15.00 Masterclass Teatro de los Sentidos
Kl.15.00 – 15.15 Short break
Kl.15.15 – 16.00 Closing remarks by the artists with coffee/tee
Kl.19.00 -19.45 Artistic  Presentation Teatro de los Sentidos
Kl.20.00 Dinner (at own cost)
Thursday April 27th
Kl.09.00 – 09.45 Artistic Presentation Marianne Skjeldal
Kl.09.45 – 10.00 Short break
Kl.10.00 – 11.30 Masterclass Marianne Skjeldal
Kl.11.30 – 12.30 Lunch
Kl.12.30 – 14.00 Masterclass Marianne Skjeldal
Kl.14.00 – 14.20 Coffee/Tee
Kl.14.20 – 15.30 The ART of Touch – Final panel seminar with all artists and participants

Moderators: Karstein Solli and Marit Ulvund

Thank you and Farewell!

Takk for alle innsendte søknader!

Vi fikk mange søknader av svært høy kvalitet, som totalt involverte 115 kunstnere. Dette er gledelig, og samtidig utfordrende siden vi har begrensede fasiliteter og økonomisk ressurser.

Vårt utvalg er basert på følgende kriterier:

 • Kvalitet og gjennomførbarhet til det enkelte prosjekt
 • Representative prosjekt i forhold til ønsket om å ta imot ulike kunstgenre
 • Ressurser som rom, utstyr, økonomi og mulighet for praktisk gjennomføring hos Seanse

Liste over årets utvalgte kunstprosjekter kommer snart.

Søknadsfrist for kunstneropphold for 2018 er 1. mars 2018.

Artist in Residence 2017

APPLICATION DEADLINE  March 1st

Seanse – Art Center works to rise the quality in art for children and youth, and for the development of arts program in kindergartens, schools and other social institutions.

Since 2004 SEANSE has accommodated more than 180 art productions and hosted more than 460 artists in residency.

Are you an artist that would like to attend Seanses Art Residency in Volda to work on your art production?

We offer:

Professional Mentors with artistic background and experience with children and youth as target group
Financial support  (will cover travel and accommodation)
Fees during stay
Access to equipment (light/sound etc.)
Beneficial facilities to work in, available around the clock
We welcome projects in all stages of development, from concept to post-production. Most common is 1 week, but this year a few projects will get a chance to stay for two weeks.

The collaboration with Volda University College provides SEANSE – Art Center  access to excellent competence and facilities for artistic work.

ARTISTS RESIDENCY 2017

Week 23:   June 6-10  (5 days, Monday to Saturday due to holiday)

Week 23 & 24:   June 6-16  (10 days)

Week 42:  October 16-20  (5 days)

Week 42 & 43:  October 16-26  (10 days)

You are welcome to apply, and will find the form here: ApplicationENGLISHSeanse2017

The application can be e-mailed to seanse@hivolda.no

 

Questions? Please contact Rita Slotterøy rita.slotteroy@hivolda.no (70075414)

Utlysning av kunstneropphold i 2017

SØKNADSFRIST 1. MARS

Seanse – senter for kunstproduksjon arbeider for å styrke kvalitet i kunst for barn og unge, og for utvikling av kunstprogram i barnehage, skole og andre samfunnsinstitusjoner.

Siden 2004 har Seanse tatt imot over 180 produksjoner og 460 kunstnere på kunstneropphold. Ønsker du å delta på Seanses kunstneropphold i Volda for å utvikle din produksjon?

Vi tilbyr:

 • Veiledning av mentorer med kunstnerisk og barnefaglig kompetanse
 • Økonomisk støtte til reise og opphold
 • Honorar under opphold
 • Tilgang til utstyr (lys, lyd m.m.)
 • Egne lokaler til arbeid, tilgjengelige hele døgnet

Vi tar imot prosjekter i alle stadier av utvikling, fra idé til post-produksjon. Mest vanlig er opphold på 1 uke, men i år tar vi imot noen få prosjekt til 2-ukers opphold.

Samarbeidet med Høgskolen i Volda gir Seanse tilgang til ett av landets bredeste kompetansemiljø innen kunstfag, samt gode lokaler for kunstnerisk arbeid. Vi arrangerer møter med målgruppe og prøvefremvisninger der det er hensiktsmessig.

KUNSTNEROPPHOLD 2017

Uke 23:               6-10. juni (5 dager, tirsdag-lørdag pga. pinse)

Uke 23 & 24:      6-16. juni (10 dager)

Uke 42:               16-20. oktober (5 dager)

Uke 42 & 43:      16-26. oktober (10 dager)

God kunst trenger tid og rom!

Klikk her for: Søknadsskjema-KunstneroppholdSeanse2017

Application form in english: ApplicationENGLISHSeanse2017

Søknaden kan sendes til seanse@hivolda.no

 

Velkommen som søker!

Spørsmål? Ta kontakt med Rita Slotterøy rita.slotteroy@hivolda.no (70075414)

We wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year

from Seanse – Art Center

God jul og godt nyttår

frå alle oss i Seanse – senter for kunstproduksjon

Kunstneropphold i 2017

SØKNADSFRIST 1. MARS

Seanse – senter for kunstproduksjon arbeider for å styrke kvalitet i kunst for barn og unge, og for utvikling av kunstprogram i barnehage, skole og andre samfunnsinstitusjoner.

Siden 2004 har Seanse tatt imot over 180 produksjoner og 460 kunstnere på kunstneropphold. Ønsker du å delta på Seanses kunstneropphold i Volda for å utvikle din produksjon?

Vi tilbyr:

 • Veiledning av mentorer med kunstnerisk og barnefaglig kompetanse
 • Økonomisk støtte til reise og opphold
 • Honorar under opphold
 • Tilgang til utstyr (lys, lyd m.m.)
 • Egne lokaler til arbeid, tilgjengelige hele døgnet

Vi tar imot prosjekter i alle stadier av utvikling, fra idé til post-produksjon. Mest vanlig er opphold på 1 uke, men i år tar vi imot noen få prosjekt til 2-ukers opphold.

Samarbeidet med Høgskolen i Volda gir Seanse tilgang til ett av landets bredeste kompetansemiljø innen kunstfag, samt gode lokaler for kunstnerisk arbeid. Vi arrangerer møter med målgruppe og prøvefremvisninger der det er hensiktsmessig.

KUNSTNEROPPHOLD 2017

Veke 23:               6-10. juni (5 dagar, tysdag-laurdag pga. pinse)

Veke 23 & 24:      6-16. juni (10 dagar)

Veke 42:               16-20. oktober (5 dagar)

Veke 42 & 43:      16-26. oktober (10 dagar)

God kunst trenger tid og rom!

Klikk her for: Søknadsskjema-KunstneroppholdSeanse2017

Søknaden kan sendes til seanse@hivolda.no

 

Velkommen som søker!

Spørsmål? Ta kontakt med Rita Slotterøy rita.slotteroy@hivolda.no (70075414)

 

Kunstnarlærarstudentar gjennomførte 2. samling

Denne veka møttes studentane i studieemnet Kunstnarlærar ved Høgskulen i Volda, for å lære meir om kva det vil seie å vere ein kunstnarlærar.

Studentane jobba med utvikling av sine kunstprogram. Dei pitcha ideane sine til kvarandre og diskuterte i grupper rundt ulike problemstillingar knytt til det å vere utøvande kunstnar i ulike samfunnsinstitusjonar. Dei var med på forelesingar der ein lærer korleis ein samarbeidar om og utviklar eit kunstprogram saman med ein partner i ein institusjon.

Studentane delte sine erfaringar frå 1. samling i Edinburgh i august, der alle fekk i oppgåve å intervjue ein teaching artist som deltok på konferansen ITAC3. Dei fikk høyre om erfaringar frå Seanse sitt Kunstprogram 2015, ein pilot der ti kunstnarar i ulike partnerskap gjennomførte fem kunstprogram ved forskjellige skular rundt om i Norge. Piloten strakte seg over ei periode på rundt eit år.

Korleis er det å vere kunstnar og jobbe i ein skule, på ein aldersheim eller i eit fengsel? Kva kompetansar treng ein for å skape gode kunstmøter? Og kven er du som kunstnarlærar? Det vart gjennomført fleire forelesingar knytt til temaet kunstnarlærar. Studentane samtala i grupper og i plenum, og dei måtte reflektere rundt ulike spørsmål som Kven er eg som kunstnarlærar? Kva inspirerar meg? Kva brenn eg for? Og kva ønsker eg med mitt kunstprogram?

 

dsc_0101dsc_0097dsc_0115dsc_0122

 

Karstein Solli i nytt faglig utvalg i Norsk Kulturråd

Karstein Solli, kunstnerisk leder av Seanse – senter for kunstproduksjon ved Høgskulen i Volda er oppnevnt som medlem i nytt faglig utvalg for dans i Norsk Kulturråd.

Oppnevningen gjelder for perioden 2016-2017.

Fagutvalgene under Norsk kulturråd har som hovedoppgave å behandle søknader til støtteordninger under Norsk kulturfond, og bistår også rådet med å vurdere og utvikle disse ordningene. Faglig utvalg for dans behandler søknader til produksjon og virksomhetsstøtte gjennom Støtteordningen for fri scenekunst- dans, Basisfinansieringen av frie scenekunstgrupper og Regionale kompetansesentra for dans. Utvalgets sammensetning skal sikre bredde og spisskompetanse innen ulike kunstuttrykk, og skal samlet ha en helhetlig oversikt over feltet.

Utvalget består for øvrig av medlemme: – Arne Fagerholt (leder av utvalget), Torunn Helene Robstad, Anne Margrete Fiskvik, Karl-Erik Nedregaard og Irene Vesterhus Theisen.